8. Formació, comunicació i difusió

L’objectiu d’aquesta línia estratègia és aprofundir en la difusió a la ciutadania dels efectes del canvi climàtic a la comarca així com dotar de pautes i eines específiques al conjunt de la població resident i visitant que minimitzin la seva vulnerabilitat i garanteixin l’assoliment dels objectius del Pla d’adaptació. Per tal d’acomplir amb aquest objectiu, aquesta línia inclou un total de 4 accions focalitzades en, per una banda, la difusió dels efectes climàtics i de les mesures impulsades per fer-hi front i, per l’altra, afavorir l’intercanvi permanent d’informació entre els tècnics municipals, el Consell comarcal i els agents del territori