6. Residus

La línia estratègica de residus té objectiu millorar l’eficiència del model de gestió dels residus generats a la comarca de la mà de polítiques de reutilització i reciclatge. Per tal d’acomplir amb aquest objectiu, aquesta línia inclou un total de 2 accions centrades en analitzar la capacitat de resposta del model de gestió de residus urbans de la comarca així com impulsar mesures correctores en la generació de residus.