Indicador

Meteorològiques

Consum d'aigua

D’altra banda, hi ha un augment considerable del consum d’aigua en els últims 20 anys. Pel que el risc d’una menor disponibilitat de l’aigua encara és major perquè cada cop és consumeix més però la disponibilitat és menor. Estem doncs, davant d’un risc al qual cal prendre mesures de forma prioritària.

Aquest indicador ens permetrà identificar si totes aquelles accions que es duguin a terme en aquest terreny s’estan fent de forma adequada. La tendència ha de ser a la baixa, i aconseguir menors consums d’aigua.