Indicadors

Plagues i malalties forestals

Plagues i malalties forestals

L’indicador sobre plagues i malalties forestals no pot gestionar-se com una sola dada, amb la seva evolució, ja que no s’ha identificat un registre, com a tal, que comptabilitzi el nombre de plagues i malalties forestals que s’han anat succeïnt. El que sí que es disposa i coneix són les plagues existents, de forma individual, cadascuna disposa d’una fitxa amb tot un seguit d’informació com: espècies afectades, símptomes i danys, mitjans de lluita, etc.

Actualment, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació té elaborades 20 fitxes per cadascuna de les plagues forestals que es coneixen. No disposem de dades per conèixer l’evolució, des de temps, però a partir d’ara sí que pot utilitzar-se com indicador el nombre de fitxes (una per plaga) que disposa el Departament per veure si van en augment les plagues.

D’altra banda, sí que pot fer-se un anàlisi, seguiment i evolució d’algunes plagues. Entres les més importants hi ha la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) molt coneguda per defoliar grans superfícies de pins i sobre tot provocar molèsties a persones i animals amb els seus pels urticants. Aquest és un exemple d’una plaga que fa anys que existeix a Catalunya.

Les dades ens permeten observar com, malgrat augmenta de forma exponencial el nombre d’hectàrees afectades en un nivell ½ de fase inicial, baixa l’afectació a nivells més avançats.

Altres espècies que han vist alterat el seu comportament, arran del canvi climàtic, i que estan esdevenint plagues forestals són:

- Els perforadors de coníferes (gèneres Tomicus, ips, etc...)

- L'eruga peluda del suro (Lymantria dispar)

- Coroebus undatus

- Diplodia cortícola