1. Biodiversitat i sistemes litorals

L’objectiu de les accions incloses en la línia estratègia 1 ampliar el coneixement del patrimoni natural i faunístic de la comarca per tal de reduir-ne la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic, tot afavorint la biodiversitat. Per tal d’acomplir amb aquest objectiu, aquesta línia inclou un total de 5 accions focalitzades en, per una banda, la catalogació del patrimoni faunístic de la comarca així com dels sistemes dunars que protegeixen el litoral de la crescuda del nivell del mar i dels fenòmens extrems que alteren la dinàmica litoral. Per l’altra, impulsar mesures econòmico-tècniques que facilitin la gestió de la informació entre el conjunt de municipis de l’àmbit i posar-lo a disposició de la ciutadania per tal que en reconegui la rellevància.