Indicador

Meteorològiques

T° extrema registrada

Els valors més elevats de temperatures registrades cada vegada són major. Mentre a finals del s. XX les temperatures màximes registrades estaven a l’entorn dels 35º i fins i tot hi havia anys que no s’hi arribava, des del s. XXI aquests valors s’han incrementat fins als 40º, essent habitual unes temperatures màximes de 37º.

Aquest és un indicador, com l’anterior, de l’augment del risc d’incendi i de l’increment extrem de les temperatures.