Pronòstic

Meteorològiques

Augment de la temperatura mitjana anual

La temperatura mitjana anual presenta, al llarg dels darrers 20 anys, un tendència molt suau a l’alça. En els mesos d’estiu aquest augment és molt més accentuat, amb un creixement de més de 2 graus en un període de 20 anys, però sobretot en els darrers 10. Per contra, la temperatura mitjana els mesos d’hivern, malgrat ser força variable, la mitjana presenta una tendència a mantenir-se.

Es constata, doncs, el pronòstic previst de l’augment de la temperatura mitjana anual que es produeix sobretot els mesos més d’estiu.