Pronòstic

Meteorològiques

Augment dels dies càlids

Els dies de calors són aquells que la temperatura màxima supera els 30ºC, 5º més que els dies d’estiu.

Les dades obtingudes de l’estació de Cabanes confirma els pronòstics realitzats de l’augment considerable del nombre de dies de calor a l’any. En els darrers 25 anys la tendència s’ha quadruplicat, passant de 20 dies el 1992 a 80 el 2019.

En el conjunt de Catalunya, els dies de calor també presenten una tendència positiva molt clara. I es calcula, per l’Alt Empordà, un increment de 6 dies per decenni.