Pronòstic

Meteorològiques

Augment del rang de variabilitat anual de la velocitat del vent

Les ratxes de vent no presenten un comportament uniforme i homogeni, tot al contrari. D’un any a l’altre, les ventades presenten grans diferències, pel que són un fenomen molt irregular.