3. Boscos i energia

Aquesta tercera línia estratègica té per objectiu augmentar la resiliència de l’ecosistema forestal per minimitzar el risc d’incendi, afrontar els canvis en la fenologia i distribució de les espècies que hi conviuen i potenciar la producció de biomassa. Per tal d’acomplir amb aquest objectiu, aquesta línia inclou un total de 4 accions focalitzades en, per una banda, l’anàlisi de la vulnerabilitat de la matriu forestal davant del risc d’incendi i l’afectació de plagues forestals i, per l’altra, en la proposta d’un nou model de gestió forestal capaç de maximitzar la capacitat productiva del bosc, la integració de mesures transversals amb la gestió de l’aigua i la coordinació entre tots els agents del territori implicats.