Indicadors

Meteorològiques

Episodis extrems amb elevats cabals del riu

El cabal mig del Fluvià és de 1,5m3/s al seu pas per Olot, de 8m3/s a Esponellà i de 10m3/s a la seva desembocadura. Analitzades les dades de la mitjana diària del seu cabal al llarg dels darrers 10 anys (des de 01/01/2009 a 04/12/2019) s’observa, al seu pas per Esponellà, el nombre d’episodis extrems amb cabals mitjans superiors als 50m3/s. Aquests són els que es representen a la primera de les gràfiques. On es mostra una clara tendència a l’alça del nombre d’episodis a l’any amb elevats cabals al riu.

Les altres dues gràfiques representen la mitjana del cabal en el conjunt d’episodis amb elevats cabals i en l’altra el cabal màxim assolit en els diferents episodis. En totes elles queda palesa la clara tendència a l’alça pel que aquest indicador ens permet confirmar el risc de les inundacions que pateix la comarca.