2. Recursos hídrics i gestió del subsòl

Per fer front als impactes en l’àmbit dels recursos hídrics i el subsòl, la línia estratègica 2 té per objectiu afavorir la gestió integrada dels recursos hídrics de la comarca tot emfatitzant en l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’aigua per part dels diferents sectors d’activitat, tot incorporant la potencialitat dels impactes del canvi climàtic (fenòmens extrems) en els principals cursos fluvials. Per tal d’acomplir amb aquest objectiu, aquesta línia inclou un total de 5 accions focalitzades en, per una banda, impulsar mesures tècniques que incrementin la quantitat i qualitat dels recursos hídrics disponibles i en minimitzin les pèrdues, tenint present la dinàmica fluvial. Per l’altra, establir pautes d’actuació davant els efectes previstos pels fenòmens extrems (erosió, sequera i inundació) que presenten un major risc d’ocurrència a la comarca.