Pronòstic

Meteorològiques

Possible tendència a augmentar la precipitació mitjana anual al litoral nord

Les dades obtingudes de les estacions meteorològiques ubicades al litoral nord, concretament de Roses i Portbou, ens confirmen el pronòstic que hi ha una tendència clara a l’augment de la precipitació mitjana anual en aquest espai.