Indicador

Meteorològiques


Nivell de salinització dels aqüífers

Aquest indicador es calcula per avaluar el risc de la menor disponibilitat d’aigua. Generalment, la salinització de les aigües subterrànies a la línia de costa és conseqüència de la intrusió d'aigua marina quan les aigües subterrànies es troben sobre-explotades.

A l’Alt Empordà hi ha diferents masses d’aigua subterrània i diferents elements (potassi, sodi, sulfats, clorurs) que ens poden indicar la salinització. En el cas de la intrusió marina, els elements més habituals són el clorur i els sulfats.

En aquest cas es representa el clorur a la massa d’aigua Empordà i Fluviodeltaica del Fluvià i la Muga.

Ambdós masses d’aigua presenten episodis puntuals de salinització importants. Tot i així, en el cas de la massa d’aigua Empordà, de forma general presenta uns valors més estables i propers al valor mitjà històric. I la massa Fluviodeltaica Fluvià-Muga ha sofert episodis més extrems i presenta uns valors més allunyats de la mitja històrica, i és que és la massa d’aigua subterrània més propera al litoral, i per tant la que pateix de forma més acusada la intrusió salina. És doncs, aquesta massa d’aigua subterrània la que cal fer seguiment i control per tal d’avaluar el risc de la menor disponibilitat d’aigua, ja que indicarà una major explotació de la massa, menor quantitat d’aigua dolça i concentració de clorurs per infiltració de l’aigua marina.