Pronòstic

Meteorològiques

Increment positiu de la precipitació mitjana a l'hivern

Les dades recollides en els darrers 20 anys mostren una tendència suau a l’alça de la precipitació caiguda al llarg dels mesos d’hivern.