Pronòstic

Meteorològiques

Disminució dels dies de glaçada

En la gràfica es representen el nombre de mesos a l’any que han patit algun dia de glaçada i, tal i com es pronosticava, la tendència és que cada vegada hi ha menys dies, i per tant mesos, de glaçada.