Pronòstic


Meteorològiques

Augment de la viabilitat interanual de la precipitació

La variabilitat interanual de la precipitació mostra una clara tendència a augmentar, el que ens indica que les diferències entre les quantitats de precipitació entre un any i un altre cada cop són més grans.