Pronòstic

Meteorològiques

Augment de la probabilitat de precipitació extrema

La primera gràfica, sobre el nombre de dies a l’any amb una precipitació molt abundant i/o extremadament abundant, presenta una lleugera tendència a la baixa (menys de mig dia en 26 anys) la qual es pot considerar inapreciable. Malgrat el pronòstic és a l’augment de la probabilitat de majors episodis de precipitació extrema les dades, de moment, les dades existents, per l’observatori de Cabanes, no ho reflecteixen. Tampoc si analitzem les dades de la precipitació acumulada (mm) en aquests dies amb precipitacions intenses.